20,000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 30,000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) ALIMI

20,000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 30,000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) ALIMI

BOZÜYÜK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜİÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

20,000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 30,000 Litre Motorin (Diğer) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/10527
1-İdarenin
a) Adresi :YENİ MAHALLE İSMET İNÖNÜ CADDESİ 135 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :2283140024 - 2283141471
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :20.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 30.000 LİTRE MOTORİN (Diğer)
OLMAK ÜZERE TOPLAM 50.000 LİTRE AKARYAKIT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Yüklenici firmanın sisteme uyumlu akaryakıt dolum istasyonlarından araçların depolarına
dolum yapılacaktır.
c) Teslim tarihi :Sözleşmeyi takiben 15/02/2017 tarihinden itibaren Emniyet Müdürlüğümüz araçlarına isteklinin
akaryakıt istasyonun vasıtasıyla veya İdare, ihtiyaç duyduğu taktirde akaryakıt ikmal işlemini yükleniciye ait
mobil akaryakıt aracı vasıtası ile günlük idarenin bildirdiği adreste.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :YENİ MAHALLE İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO : 135 BOZÜYÜK BİLECİK
b) Tarihi ve saati :06.02.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ı)İstekli dağıtıcı ise; Akaryakıt ürünlerinin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak alınmış “Dağıtıcı Lisansı”nı, İstekli bir ana dağıtım şirketinin bayisi ise; 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış “Bayilik Lisansı” ile birlikte ana dağıtım şirketi ile yapmış
olduğu “Sözleşmesini veya bir ana dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair belgesini” teklifi ile birlikte sunacaktır.
i.) İstekli;Bozüyük Merkez Polis Sorumluluk bölgesi sınırları içerisinde an az 1 (bir) adet istasyondan akaryakıt
ikmaline esas olacak ATOS sisteminin mevcut olduğunu belgeleyecektir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOZÜYÜK MAL MÜDÜRLÜĞÜ
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİ MAHALLE İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO : 135 BOZÜYÜK BİLECİK
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BN 4)


Bu haber toplam 2526 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.