BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN1- Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki (1 no’lu ,9  no’lu zabıta kontrol noktası...

A+A-

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki (1 no’lu ,9  no’lu zabıta kontrol noktası 15 no’lu ve 16 bilet satış yerleri hariç) 12 adet (ek kroki üzerinden 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13, ve 14 sıra arası) bilet satış yerleri ve 27 no’lu işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'un 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir. 
    2- İhale 08.07.2020 Çarşamba günü saat 10.30’de Belediye Yeni düğün Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler muhammen aylık kira bedeli üzerinden artış yapılmak suretiyle verilecektir.  Kira süresi, yüklenici ile İdaremiz arasında imzalanan sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır.

-İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 2 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 10:30’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 3 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat:  10:40’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 4 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 10:50’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 5 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 11:00’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 6 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 11:10’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 7 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 11:20’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 8 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 11:30’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 10 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 11:40’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 11no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 11:50’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 12 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 12:00’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 13 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 12:10’de,
- İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 14 no.lu bilet satış yerleri kiralama ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat: 12:20’de,
    3- Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih ve 17 sayılı kararına istinaden Belediye bilet satış yerleri ve 27 no’lu işyeri beş yıllığına kiraya verilecek olup,  ilk yıl ihale bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip İdaremiz banka hesabına (Bozüyük Vakıfbank Şubesi TR44 0001 5001 5800 7295 8075 90) aylık eşit taksitlerde yatırılacaktır. Takip eden yıllar kira bedelleri ise her yıl için bir önceki yıl kira bedelinin  % 15 (yüzde onbeş) artırılması suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Takip eden yıllarda kira bedelleri de yeni yıl kira süresinin başladığı ayı takip eden aylar içinde yukarıda belirtilen belediye hesabına aylık eşit taksitler olarak yatırılacaktır.  Kira bedelinin belirtilen sürelerde ödenmemesi durumunda, İdarece 2886 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince yapılacak ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, başkaca bir neden gösterilmeksizin İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına haizdir. 
4- Kiraya verilecek olan taşınmazların yıllık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki gibidir:
4/1- Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 2, 3, ve 4 nolu (kroki üzerinden 2,3,ve 4)  bilet satış yerlerinin birinci yıl aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 550,00 TL' dir. 5 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 44.499,73 TL'  dir. Geçici teminat tutarları ise 5 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 1.334,99 TL’ dir.
4/2 - Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,  ve 14   no’lu (kroki üzerinden 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,  ve 14)  bilet satış yerlerinin birinci yıl  aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 950,00 TL' dir. 5 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 76.863,16 TL'  dir. Geçici teminat tutarları ise 5 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 2.305,89 TL’ dir.
4/3- Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesinde bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki 27 no’lu işyerinin birinci  yıl aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 700,00 TL' dir. 5 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 56.636,00 TL'  dir. Geçici teminat tutarları ise 5 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 1.699,08 TL’ dir.
Geçici teminatlar nakit ise Belediye Tahsilât Şefliği'ne yatırılacaktır. Teminat mektubu olarak verilecekse teminat mektupları belediyemiz mali hizmetler müdürlüğüne verilecektir.
İstekliler, kira idari şartnamesini KDV dâhil 100,00 TL ücret karşılığında Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır.
5-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
İhaleye katılım belgesi Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır. İhaleye katılım belgesi alabilmek için;
5/1- İkametgâh Belgesi ve Kimlik Fotokopisi
5/2- Belediye veznesinden alınmış geçici teminatın yatırıldığına ilişkin teminat makbuzu veya teminat mektubu,
5/3- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Tahsil Şefliğinden alınacak yazı,
5/4- İmzalı İhale şartnamesi,
5/5- 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ve 15  no’lu bilet satış yerlerine ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin F1veya F2 yetki belgesine sahip olmaları gerekmektedir.  F1veya F2 yetki sahibi olanlar 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,  ve 14   no’lu bilet satış yeri kiralayabilecektir.
2, 3,  ve 4 no’lu bilet satış yerlerine ve 27 no’lu işyerine ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin F1veya F2 yetki belgesine sahip olmaları şartı aranmayacaktır. 

6- İstekliler 07.07.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Belediyemiz Tahakkuk Şefliğine müracaat edeceklerdir. 07.07.2020 Salı günü ve saat 16:00’dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım belgesini alarak saat 10:30’ da Belediye Encümen huzurunda hazır olacaklardır. İhaleye katılacak olan Tüzel kişiler adına katılan kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgelerini ve ihaleye bir başkası adına katılan kişilerin adına katıldıkları kişiden noterden alacakları usulüne uygun vekâletnameyi ihale katılım belgelerine eklemeleri zorunludur.

            7- Bir takvim yılı içerisinde üst üste 3 (üç) defa kira borcunu ödemeyen kiracının sözleşmesi belediye tarafından fesih olunur ve kesin teminat miktarı idarece gelir kaydedilir.

8- İhale karar tarihinden itibaren 15 işgünü içinde ihale yetkilisince (belediye başkanı) onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 
9- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı tarihten itibaren engeç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
10- Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli (beş yıllık kira toplamı bedeli) üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır. 
Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. BASIN NO:40
 

Bu haber toplam 58466 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.