MICIR VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

MICIR VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

MICIR VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIRBOZÜYÜK BELEDİYESİKALKER ESASLI MICIR ve HAZIR BETON alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine...

A+A-

MICIR VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

BOZÜYÜK BELEDİYESİ
KALKER ESASLI MICIR ve HAZIR BETON alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/34025

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çarsı Mahalle Ürgenpasa Caddesi No:1 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

2283146700 - 2283146705

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@bozuyuk.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 kalemden oluşan kalker esaslı mıcır ve 4 sınıftan oluşan hazır beton alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

1.KISIM KALKER ESASLI MICIR ALIMI: Asfalt şantiyesine azami 20 km. mesafede yüklenici stok sahası. 2.KISIM HAZIR BETON ALIMI: Bozüyük mücavir alan sınırları içinde.

c) Teslim tarihi

:

1.KISIM KALKER ESASLI MICIR ALIMI; Sözleşme imzalanmasına müteakip peyderpey alınacaktır . 2.KISIM HAZIR BETON ALIMI; Hazır beton pey der pey alınacaktır. İdarece beton santraline telefon veya e-mail olarak istenmesine müteakip 2 saat içerisinde ve taşıma süresi 60 dakikayı aşmayacak şekilde betonun verilen adrese nakli yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kasımpaşa Mah. Saraycık Cad. NO:59 Belediye Garajı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

16.02.2018 - 16:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu.

c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1.KISIM KALKER ESASLI MICIR ALIMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;

- Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar için TS EN 13043 veya EN 13043:2002/AC:2004 uygunluk belgesi.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen madenin cinsinin kalker olduğunu gösteren işletme izin belgesi.

2.KISIM HAZIR BETON ALIMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;

- TSE Kalite Uygunluk Belgesi, CE veya G belgesi.

- TS EN 206 veya TS EN 206-1, KGS uygunluk belgesi.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.KISIM KALKER ESASLI MICIR ALIMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;

SON 1 YIL İÇERİSİNDE PMT, MICIR ve ALT TEMEL MALZEMESİ İÇİN İLGİLİ KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUARLARINDAN YAPILMIŞ VEYA YAPTIRILMIŞ PMT VE MICIR İÇİN KTŞ-TABLO 402 ve 403 ÜN DEĞERLERİNİ SAĞLADIĞINI GÖSTEREN DENEY RAPORU

PMT ve Asfalt Mıcırı Temini İçin Deney Raporu

1) Parçalanma Direnci (Los angeles)kayıp %

2) Kristalizasyon (MgSO4)-kayıp%

3) Soyulma Mukavemeti %

4) Yassılık İndeksi %

5) su emme (Absorbsiyon) %

6) Yapışma (%) 

7) Metilen Mavisi

8) Elek Analizlerini gösteriri roparları

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1.KISIM KALKER ESASLI MICIR ALIMI İÇİN : Mıcır satışı işi 

2.KISIM HAZIR BETON ALIMI İÇİN : Beton Satışı İşi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kasımpaşa Mh.Saraycık Cd.No:59 Belediye Garajı Fen İşleri Müdürlüğü, İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kasımpaşa Mah. Saraycık Cad. NO:59 Belediye İtfaiye Garajı Toplantı Salonuadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BN(12)

Bu haber toplam 3328 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.